என்பதெல்லாம் டென்மார்க் - மாற்றம்

வெளிநாட்டு பிரஜைகள் மற்றும் நிலையற்ற நபர்கள் மட்டுமே குறுக்கு ரஷியன்-பைலோருஷ்ன் எல்லை மூலம் நியமிக்கப்பட்ட சோதனை சாவடிகள் உள்ளனஇது திறந்த சர்வதேச விமானங்கள். இந்த நன்மை வாய்ப்பு என்றால் ஒரு விண்ணப்பதாரர் விருப்பத்திற்கு மாற்ற செயலாக்க இருந்து சாதாரண விரைந்து பயணம். கொண்ட பிறகு சமர்ப்பிக்க ஆவணங்களை முன்னதாக அதே நாள். இந்த இருக்க வேண்டும் ஒப்பு மேலாளர் ரஷியன் விசா மையம்.